/

LAPLAND RESORTS AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV STUGOR, HOTELLRUM M.M.

Bokning

Bokning kan göras via online-bokning, e-post eller telefon. Vid alla bokningar som görs via telefon eller e-post debiteras beställaren en bokningsavgift om 350kr.

Bokningen gäller för såväl Lapland Resorts AB som för beställaren, så snart Lapland Resorts AB erhållit betalningen och beställaren inom 10 dagar efter beställningstidpunkten ej har avbokat sin reservation.  I och med att bokningen har betalats har beställaren godtagit gällande betalnings-och avbokningsvillkor. Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga.

Betalning

När bokning görs via online-bokning så innebär det att hela beloppet debiteras beställarens betalkort i samband med köp. Vid bokning via e-post eller telefon skickas en betallänk till beställarens e-post. Via betallänken betalar beställaren 100 % av bokningssumman med sitt betalkort. Betalningen skall göras senast 10 dagar efter beställningsdatum, om betalning inte görs inom denna tid avbokas vistelsen.

Vid bokning mindre än 10 dagar till ankomstdag tillämpas ej fri avbokning och betalning ska ske omgående.

Har du ett presentkort som du vill använda, kontakta bokningsavdelningen.

Avbeställning

Vid avbeställning gjord tidigare än tjugonio (29) dagar före avtalad ankomstdag återbetalas 80% av bokningssumman. Vid avbeställning gjord senare än tjugonio (29) dagar före avtalad ankomstdag återbetalas 10% av bokningssumman. Vid avbeställning på ankomstdagen eller noshow sker ingen återbetalning. Eventuell erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Avbeställning kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc

Beställaren har rätt att vid bokningstillfället teckna ett avbeställningsskydd om 500 kr per bokning. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning. Med undantag för en expeditionsavgift om 20% av totalbeloppet och avgiften för avbeställningsskyddet innebär avbeställningsskyddet att beställaren skyddas mot avbeställningskostnader på grund av följande omständigheter vilka inte får ha varit kända vid bokningstillfället;

a) Dödsfall, sjukdom eller olyckshändelse av allvarlig art som drabbat beställaren, beställarens make/maka, sambo, familj, eller medresenär.

b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret;

Avbeställningen kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda. Beställaren måste, för att kunna åberopa avbeställningsskyddets återbetalningsregler, kunna styrka förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till Lapland Resorts AB så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Vid avbruten vistelse återbetalar Lapland Resorts AB erlagd betalning för resterande hela dygn under förutsättning att avbrottet beror på omständigheter hänförliga till punkt a) eller b) ovan

Ändringar

Beställaren har efter Lapland Resorts ABs godkännande rätt att göra ändringar i sin bokning. Vid ändringar debiterar Lapland Resorts AB en ändringsavgift om tvåhundra (200) kronor per ändring. Lapland Resorts AB har rätt att omflytta beställaren till annan likvärdig stuga/rum/lägenhet på grund av händelser som ligger utanför Lapland Resorts ABs kontroll. Om det är möjligt skall Lapland Resorts AB delge beställaren sådana ändringar före tillträdet och annars så snart som möjligt. Beställaren har inte rätt att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter på grund av ändringar under denna bestämmelse.

Beställarens rättigheter

Beställaren får frånträda avtalet om Lapland Resorts AB inte tillhandahåller stugan/rummet/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte kan erbjuda en likvärdig stuga/rum/lägenhet. Frånträder beställaren avtalet på denna grund skall Lapland Resorts AB återbetala hela hyresbeloppet med avdrag för den nytta beställaren kan ha haft av stugan/rummet. Beställaren kan istället för att frånträda avtalet begära att Lapland Resorts AB sätter ned hyran.

Beställarens vårdplikt

Beställaren skall vårda stugan/rummet/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för anläggningen. Beställaren svarar själv för alla skador som uppstår på stugan/rummet/lägenheten och dess inventarier genom att beställaren eller någon i beställarens sällskap varit vårdslös. Stugan/rummet/lägenheten får inte användas till något annat än vad som avtalats vid bokning och beställaren får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/lägenheten än vad beställaren uppgett vid bokning. Rör bokningen en stuga skall stugan lämnas i städat skick. Vid bristfällig städning debiteras en städavgift. Alla rum/stugor samt allmänna utrymmen är rökfria.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Parterna har rätt att frånträda avtalet om stugan/rummet/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som inte gått att förutse eller påverka. Vid frånträdande av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall Lapland Resorts AB återbetala vad beställaren betalat, med avdrag för den nytta beställaren haft av stugan/ rummet. Lapland Resorts AB återbetalar endast vad beställaren har betalat, vid transport strejker/konflikter, om transporten har bokats av Lapland Resorts AB. 

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.

Tvist

För den händelse beställaren har reklamationer att framställa och överenskommelse inte har kunnat träffas mellan Lapland Resorts AB och beställaren har beställaren möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. 

Lapland Resorts AB’s särskilda villkor vid grupper, företag, konferenser och övriga arrangemang

1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör (nedan LRAB) avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. Ordermottagare är den person hos leverantören vilken utfärdat beställningsbekräftelsen.

2. Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. LRAB’s ordermottagare utfärdar, efter godkänd offert, en bokningsbekräftelse, vilken beställaren återsänder underskriven till densamme.

3. Bokningsavgift

Faktura på bokningsavgift sänds omgående av LRAB efter bekräftad beställning. Bokningsavgiften (avräknas slutlikviden) motsvarar 25 % av bekräftad beställningsvärde och förfaller, om inte annat avtalats, till betalning 10 dagar från fakturadatum. Bokningsavgiften återbetalas ej i samband med avbokning eller minskat antal deltagare. Erläggs inte bokningsavgiften är beställningen inte bindande för LRAB och vistelsen avbokas.   

4. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. bör det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i LRAB’s förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa LRAB om detta. Vid stöld eller liknande är LRAB ersättningsskyldig endast om LRAB genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt via brev eller elektronisk post till ordermottagaren. Vid avbeställning tidigare än 29 dagar före arrangemangets första dag ersätter beställaren LRAB med bokningsavgiften. Vid avbeställning senare än 29 dagar före arrangemangets första dag ersätter beställaren LRAB med 90 procent av totala värdet av beställningen. Vid avbeställning på ankomstdagen ersätter beställaren LRAB med 100% av totala värdet av beställningen. Skulle tvist om beställarens ersättningsskyldighet uppkomma har LRAB rätt att innehålla förskottsbetalat belopp upp till omtvistat belopp till dess Ansvarsnämnden avgjort tvistefrågan.

7. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Ska deltagarna på plats, var för sig, betala beställningen måste detta godkännas av LRAB. Uteblir deltagare från beställt arrangemang medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om denna betalningsfrist överskrids har LRAB rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

8. Reservation för prisändringar

a) Om kostnader för leverans enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter är LRAB berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.

b) Om LRAB vill reservera sig mot prishöjningar skall LRAB tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.

c) LRAB skall omgående informera beställaren då pristillägg sker.

9. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför LRAB’s kontroll, berättigar LRAB att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada

LRAB har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i LRAB’s lokaler. Skulle det visa sig att LRAB eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar LRAB för den förkomna/skadade egendomen. LRAB ansvarar också för egendom som förvaras i av LRAB låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse eller oaktsamhet vållar LRAB.

11. Tvister

Vänd er i första hand direkt LRAB’s ordermottagare med eventuella synpunkter. För att lösa tvister och oklarheter vid grupper, konferenser och övriga arrangemang står SHR’s ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. SHR’s medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.